Skip to content

Vilkår

Medlemskab

Generelt

Medlemskab i theView Business Club kan tegnes af virksomheder og privatpersoner. Medlemskabet er gældende for en person og kan ikke overdrages uden godkendelse.

Indmeldelse sker med en bindingsperiode på 12 måneder ad gangen, og fornyes automatisk én måned før udløbet af den betalte medlemsperiode. Et medlem kan udtræde uden varsel, men eventuel overskydende betaling refunderes ikke. Udtrædelse af netværket skal meddeles theView skriftligt på contact@theViewMail.com.

 

Betaling

Medlemskab afregnes månedligt, med mindre andet aftales ved medlemsperiodens påbegyndelse. Betaling skal ske til The View Agency ApS, CVR-nr. 34092583. Betalingen skal ske via bankoverførsel til det på fakturaen anførte kontonummer og med betalingsbetingelsen netto kontant 8 dage.

theView Business Club kan arrangere ekstra arrangementer der kræver supplerende betaling. Deltagelse i sådanne aktiviteter er naturligvis frivillig.

Betales der ikke rettidigt beregnes morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente plus fem procent af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Morarenterne beregnes pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Ved udsendelse af betalingspåmindelse / rykkerbrev opkræves et gebyr på kr. 100,-.

Ved manglende betaling forbeholder theView Business Club sig desuden ret til uden varsel at ekskludere medlemmet.

 

Promovering & Afvikling

theView Business Club forestår koordinering, markedsføring, facilitering og afvikling af alle medlemsmøder, gæstemøder og events.

 

Data & Privatliv

Som medlem af theView Business Club giver man sit samtykke til at eventuelt billedmateriale – foto eller video – fra netværkets arrangementer hvor man figurerer kan anvendes til markedsføring af netværket uden yderligere godkendelse fra medlemmets side. Medlemskab omfatter ligeledes samtykke til at medlemmernes kontaktinformation kan distribueres internt i netværket uden yderligere godkendelse.

 

Fortrolighed & Tavshedspligt

Netværkets lukkede arrangementer repræsenterer et forum for medlemmer og indbudte gæster, hvor man trygt skal kunne dele informationer, herunder af fortrolig eller følsom karakter. Derfor er deltagelse i disse arrangementer omfattet af tavshedspligt.

Medlemmerne må under ingen omstændigheder videreformidle, sælge eller udnytte fortrolige informationer, man har fået adgang til i regi af netværkets lukkede arrangementer.

Ved lukkede arrangementer og arrangementer på Christiansborg må der ikke optages billeder eller video uden udtrykkelig tilladelse.

 

Lovvalg & Værneting

Aftalen mellem et medlem og theView er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Kom tættere på

Invitationer & inspiration

Abonnér på theViews nyhedsmails, og vær blandt de første der får besked, når vi inviterer gæster, når vi åbner for indstilling af kandidater til netværkets priser, og når der er nyheder og inspiration til dig.